لیست مسابقات سال ۹۸کلوب شهرسنگان

مجتبی زرین کفش سنگانی   ۰۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۳۹

باسمعه تعالی به یاری خداوندمتعال وتلاش وهمفکری اعضاکلوب کبوتران مسافتی شهرسنگان درسال1398مسابقات کلوب کبوتران مسافتی شهرسنگان به شرح ذیل میباشددرمورخه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰اولین مسابقه ازمبدافریمان به مقصدشهرسنگان ودومین مسابقه درمورخه۱۳۹۸/۱۱/۳۰ازمبداقوچان به مقصدشهرسنگان وسومین مسابقه درمورخه۱۳۹۸/۱۲/۱۰ازمبداجنگل گلستان به مقصدشهرسنگان با یاری خداوندمتعال برگزارمیگرددانشاالله بتوانیم باتلاش وکوشش بهترین مسابقات رادرخراسان بزرگ برگزارنماییم ومن الله توفیق( درپناه حق) باتقدیم احترام مدیریت کلوب کبوتران مسافتی شهرسنگان مجتبی زرین کفش سنگانی